Tư vấn cách lựa chọn và đăng ký ngành, nghề kinh doanh

Công ty luật uy tín-Tư vấn cách lựa chọn và đăng ký ngành, nghề kinh doanh Doanh nghiệp lựa chọn và đăng ký ngành, nghề kinh doanh theo ngành kinh tế cấp bốn trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam được quy định tại Quyết định số 10/2007/QĐ – TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống kinh tế của Việt Nam và Quyết định số 337/QĐ – BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư về việc […]

Read more