Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc Quý Doanh nghiệp muốn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc, người nộp đơn nước ngoài phải chỉ định một đại diện Trung Quốc thay mặt mình thực hiện mọi thủ tục liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu thông qua việc lập Giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền phải được làm theo mẫu do đại diện cung cấp, có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền, được dịch công chứng, […]

Read more