Điều kiện cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội là gì?

Tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây: Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp; Có nhân sự quản lý đáp ứng các yêu cầu sau: Điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội […]

Read more