Điều kiện hoạt động kinh doanh trò chơi trên mạng?

Điều kiện hoạt động kinh doanh trò chơi trên mạng Văn bản quy phạm pháp luật Điều 32, 33 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. 1. Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử khi có đủ các điều […]

Read more